Μόνωση και Προστασία

Για τη μόνωση και προστασία οποιασδήποτε ηλεκτρολογικής σύνδεσης, η GERO SA διαθέτει μια σειρά από ταινίες, κόλλες, σιλικόνες, Θερμοσυστελλόμενους Σωλήνες με Κόλλα, Θερμοσυστελλόμενους Σωλήνες χωρίς Κόλλα, Θερμοσυστελλόμενους Σωλήνες σε Ρολλά, Σπρέι, Καλάι (Κόλληση) - Σολντερίνη και Μακαρόνι Πλαστικό.